Obchodné podmienky

 1. Tento WEB a e-shop je určený pre fyzické osoby ktoré dosiahli vek 18 rokov alebo právnické osoby.
 2. Predávajúcim a zároveň majiteľom a správcom tohto webu je Ing. Michaela Schusterová so sídlom Horská 4517/7, 058 01 Poprad, IČO 37 114 573, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad
  Číslo živnostenského registra: 706-14158. Nie som platcom DPH.
 3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba podľa bodu 1.
 4. Na tomto webe si kupujúci môže objednať kurzy konané prezenčne (s osobnou účasťou kupujúceho na kurze vedenom predávajúcim na určenom mieste), on-line kurzy vedené naživo predávajúcim alebo online videokurzy, ktoré si kupujúci kúpi a absolvuje sám.
 5. Ceny všetkých služieb sú na tomto webe verejné. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť jednostranne ceny bez predošlého upozornenia.
 6. Kupujúci si objedná služby odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu. Odoslaním objednávky kupujúcim vzniká kúpno-predajná zmluva podľa týchto obchodných podmienok.
 7. Kúpnu cenu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet predávajúceho vopred, v hotovosti prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice alebo platobnou kartou na webovej stránke predávajúceho cez platobnú bránu. 
 8. V prípade zrušenia účasti zo strany kupujúceho na prezenčnom alebo online kurze s určeným termínom konania sa vráti kupujúcemu celá suma kurzu, pokiaľ došlo k zrušeniu aspoň 14 dní pred termínom konania kurzu. V inom prípade sa suma nevracia.
 9. V prípade zrušenia kurzu zo strany predávajúceho bude suma kurzu vrátená všetkým kupujúcim v plnej výške.
 10. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, budú posudzované podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a iných príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky.
 12. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Dokument je účinný dňom 1.11.2023.